SeriE-verkoston lausuntoja

Miksi SeriE-hanke on tärkeä?

 

”SeriE:n merkitys on ollut äärimmäisen keskeinen potilaiden hoitoon saamisessa.”
– Joni Liskola

 

SeriE-verkoston jäsenet johtava asiantuntija Taina Laajasalo, THL:n Barnahus-hanke; oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Joni Liskola, HUS:n oikeuspsykiatrian laitos;  neuvotteleva virkamies Minna Piispa, oikeusministeriön Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto; erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä, Syyttäjänlaitos, rikosylikonstaapeli Maria Rossi, Keskusrikospoliisi; ja psykologi Mikko Ylipekka, Rikosseuraamuslaitoksen STEP-ohjelma, kertoivat millainen merkitys SeriE-hankkeella on ollut ja huolenaiheetaan, jollei hanke saa jatkoa?

 

”Palvelujen kysyntä kertoo todellisesta tarpeesta.”
– Taina Laajasalo

 

Taina Laajasalo, Barnahus:

1) Millainen merkitys SeriE-hankkeella on ollut?

Valtavan suuri. Sekä verkostojen kokoamisessa, asiakastoiminnan sisällön ja käytäntöjen kehittämisessä että arviointi- ja tutkimustoiminnan virittämisessä aiheen ympärille. Palvelujen kysyntä kertoo todellisesta tarpeesta.

2) Mitkä ovat huolenaiheesi, jollei hanke saa jatkoa?

Verkostolle ja etenkin terapeuteille kertynyt osaaminen, joka Suomessa ainutlaatuista, on vaarassa hävitä (tämä olisi jälleen surullinen esimerkki hankekehittämiseen liittyvän riskin aktualisoitumisesta). Tämä on surullista etenkin huomioiden mm. Lanzaroten sopimuksen meille asettamat velvoitteet lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten riskissä olevien henkilöiden palveluiden tarjoamisesta ja kehittämisestä.

 

”SeriE:n merkitys on ollut äärimmäisen keskeinen potilaiden hoitoon saamisessa.”
– Joni Liskola

 

Joni Liskola, HUS:

1) Millainen merkitys SeriE-hankkeella on ollut?

SeriE:n merkitys on ollut äärimmäisen keskeinen potilaiden hoitoon saamisessa. HUS oikeuspsykiatrian poliklinikalle on ohjautunut useita henkilöitä projektin kautta, jotka eivät oletettavasti olisi muutoin päätyneet hoidon piiriin. SeriE:n tapa tarjota palveluita matalalla kynnyksellä on ollut hyvin tärkeää, sillä kyseinen ryhmä on yleisesti vaikeasti tavoitettavaa ja hoidon piiriin pääseminen hankalaa.

2) Mitkä ovat huolenaiheesi, jollei hanke saa jatkoa?

Huolenaiheeni on se, että lapsikohteista seksuaalisuutta kokevien ohjautuminen hoidon piiriin vaikeutuu entisestään, ja oletan että myös meidän poliklinikallemme hakeutuvien ihmisten määrä vähenee. Tämä tarkoittaa suoraan sitä, että lapsiin kohdistuvia rikoksia ei kyetä estämään samoin kuin nykyisin.

Keskeisempänä mittarina sekä SeriEssä että muulla missä kyseisen ilmiön kanssa työskennellään, on kuitenkin rikosten väheneminen, eli työ on ennaltaehkäisevää sen lisäksi että pyritään auttamaan henkilöitä. Oletan että projektin myötä on kyetty estämään lukuisia lapsiin kohdistuneita rikoksia.

 

”SeriE:n kaltaista palvelua tarvitaan vankilasta vapautuville
uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi.”
– Minna Piispa

 

Minna Piispa, oikeusministeriö:

1) Millainen merkitys SeriE-hankkeella on ollut?

Rikollisuudesta aiheutuu yhteiskunnassa erilaisia haittoja ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat korkeat. Rikollisuuden ehkäiseminen ennakolta on yhteiskunnalle edullisempaa kuin jälkikäteinen puuttuminen. Panostamalla rikosten ennaltaehkäisyyn ja uusintarikollisuuden ehkäisyyn pystytään säästämään rikollisuudesta aiheutuvissa kustannuksissa. Toimenpiteet rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi vaikuttavat usein pitkällä aikavälillä.

Suomessa on vähän palveluja seksuaalirikoksia tehneille ja vielä vähemmin niille, jotka eivät ole vielä syyllistyneet rikokseen, vaan jotka pelkäävät syyllistyvänsä tai joilla on lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta. Oikeusministeriö on rahoittanut SeriE-hanketta Rikosten ennaltaehkäisy-hankkeessa myönnetyllä määräaikaisella valtionavustuksella.

Hankkeen väliarviointi osoitti, että hanke on tavoittanut hyvin asiakasryhmänsä ja asiakkaina on ollut eri ikäisiä, erilaisista koulutus- ja yhteiskuntataustasta olevia. Asiakkaat ovat osanneet hakeutua palveluun itse, mutta myös SeriE:n yhteistyöverkosto on toiminut hyvin ja ohjannut asiakkaita hankkeeseen.

Hankkeelle on ollut todellinen tarve ja se näkyy myös asiakkaiden palautteessa. Palautteen mukaan asiakkaat ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ja pystyneet kertomaan aroista aiheista ja onnistumisesta kertoo myös asiakkaiden sitoutuminen ohjelmaan. Asiakastyö on jäsenneltyä ja uusintarikollisuuden tavoitteeseen tähtäävää. Hanke on myös pystynyt muuttamaan hyvin toimintatapojaan muuttuneessa koronatilanteessa siirtämällä asiakastapaamisia tarpeen mukaan etätapaamisiksi.

2) Mitkä ovat huolenaiheesi, jollei hanke saa jatkoa?

Suomessa on vähän katkaisuohjelmia seksuaalirikosten tekijöille. SeriE:n loppuminen tarkoittaisi, että palveluita olisi entistä vähemmin. Lisätarvetta katkaisuohjelmille tulee tulevaisuudessa, sillä seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen myötä rikosprosessiin tulee entistä enemmän seksuaalirikoksista tuomittuja, jotka ovat avun tarpeessa.

Hoidon saatavuus vankiloissa on kattavaa, mutta tarvitaan hoitoa myös niille, joita ei rangaistuksena tuomita vankilaan vaan saavat esimerkiksi sakkorangaistuksen tai yhdyskuntapalvelua. Lisäksi tarvitaan SeriE:n kaltaista palvelua vankilasta vapautuville uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi.

 

”Pelkään, että jo muutaman vuoden kestänyt tiivis
viranomais- ja monialayhteistyö tällä saralla loppuu,
mikäli kukaan ei ylläpidä verkostoja.”
– Maria Rossi

 

Maria Rossi, Keskusrikospoliisi:

1) Millainen merkitys SeriE-hankkeella on ollut?

SeriE-hanke on käytännössä luonut Suomeen verkoston ammattilaisista, jotka työskentelevät lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijäpuolen kanssa. Poliisin yhdeksi päätehtäväksi on laissakin kirjattu rikosten ennalta estäminen ja jo tapahtuneiden rikosten selvittäminen.

Tekijöihin vaikuttaminen tehokkaalla ja oikea-aikaisella hoitoonohjauksella, jotta lapsikohteista seksuaalisuutta kokeva henkilö ei päädy jatkamaan tai koskaan edes syyllistymään fyysiseen lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen, on rikosten ennalta estämistä parhaimmillaan.

Tämä kuitenkin mahdollistuu poliisin nykyisessä paineenalaisessa tilanteessa vain, jos poliisilla on jo valmiiksi tiedossa selkeät yhteystiedot ja yhteistyökumppanit ja tahot, joihin epäillyt voi ohjata jo esitutkinnan alkuvaiheessa.

Tässä vaiheessa kontaktin luominen on myös hoitotahon kertoman mukaan usein hedelmällistä, usein poliisi on ensimmäinen ihminen, jolle lapsikohteinen seksuaalisuus paljastuu esimerkiksi kotietsinnän yhteydessä.

2) Mitkä ovat huolenaiheesi, jollei hanke saa jatkoa?

Pelkään, että jo muutaman vuoden kestänyt tiivis viranomais- ja monialayhteistyö tällä saralla loppuu, mikäli kukaan ei ylläpidä verkostoja. Tämä valitettavasti voi helposti tarkoittaa sitä, ettei poliisin nyt jo vähitellen käyntiin ja alkuun saatu epäiltyjen hoitoonohjaus jatku, jos poliisilla ei ole helposti saatavilla suoria yhteystietoja tahoille, jotka toimivat lapsikohteista seksuaalisuutta kokevien henkilöiden parissa.

Tällä taas voi olla ikäviä vaikutuksia rikollisuuden jatkumiseen ja kasvuun, sillä lapsikohteista seksuaalisuutta ylläpitäviä verkostoja löytyy kyllä tietoverkoista henkilöille runsaasti, mutta niissä ei suinkaan pyritä estämään lapsiin kohdistuvia rikoksia, vaan päinvastoin.

Jos nämä verkostot ja sivustot ovat ainoita paikkoja, joihin lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta kokevat henkilöt ohjautuvat, ei rikosten väheneminen ole todennäköistä.

 

”Kyseiselle palvelulle (SeriE) on hyvin paljon tarvetta.”
– Yrjö Reenilä

 

Yrjö Reenilä, Syyttäjälaitos:

On tärkeää, että SeriE-hankkeen tarjoamaa matalan kynnyksen apua on tarjolla henkilöille, jotka ovat huolissaan omista lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään. Käsittääkseni vastaavanlaista apua ei ole tarjolla julkisen terveydenhuollon puolella.

SeriE-hankkeessa tehtävä asiakastyö on merkittävää, ja asiakastyöllä voitaneen ehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Kyseiselle palvelulle on hyvin paljon tarvetta.

 

”Huoli on, että lapsikohteiset painuvat takaisin maan alle.”
– Mikko Ylipekka

 

Mikko Ylipekka, STEP-ohjelma:

1) Millainen merkitys SeriE-hankkeella on ollut?

  • Erityisesti korkeariskisille SeriE on ollut hyvä ja tärkeä polku jatkokuntoutukselle. Korkeariskiset rikoksentekijät tarvitsevat vapauduttuaan tukea ja tämä SeriE on edustanut osaamista, joka on ollut hyvässä maineessa sekä henkilökunnan että vankien keskuudessa.
  • SeriE on koordinoinut valtakunnallista seri-verkostoa ja on osaltaan mahdollistanut, että toiminta on levinnyt eri puolille Suomea.
  • Hanke on tuonut aihepiirin osaajia yhteen ja mahdollistanut yhteistyön uudella tavalla.
  • Hanke on kouluttanut ammattilaisia ja auttanut heitä kohtaamaan lapsikohteisuutta siviilissä, mikä on primaaripreventiossa hirmuisen tärkeää.

2) Mitkä ovat huolenaiheesi, jollei hanke saa jatkoa?

  • Step-kuntoutuksen käyneiden lapsikohteisten miesten jatkokuntoutuspaikat ovat vähissä.
  • SeriE on ennaltaehkäisevänä toimintana on ollut tärkeä ja keskeinen toimija ja yhteistyökumppani. Huolta herättää, mitä tapahtuu, jos apua ei enää ole tarjolla.
  • Huoli on, että lapsikohteiset painuvat takaisin maan alle, mikä olisi sääli ja iso takaisku, kun he ovat vasta saaneet mahdollisuuden tulla sieltä pois. Pelkään, että he hakevat hyväksynnän jostain muualta, jolloin esim. tor-verkon vertaisryhmät voivat olla kutsuva vaihtoehto, mikä on perin huolestuttavaa.

 

Lisätietoja